Privacy beleid


Om de website zo goed mogelijk te laten functioneren, verzamelen we gegevens. Dit zijn echter geen gegevens waar we een profiel van jou als bezoeker van maken. Maar wel gegevens om te kijken hoe een bezoeker door onze website heen klikt. 


Contactgegevens:
www.entjesschilderwerk.nl
Satijnbloem 24
Rotterdam
06-29399590

Functionaris Gegevensbescherming
Cynthia Entjes is de Functionaris Gegevensbescherming van Entjes Schilderwerk zij is te bereiken via cynthia@entjesschilderwerk.nl

Bedrijfsgegevens
Entjes Schilderwerk, gevestigd aan Satijnbloem 24 Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Entjes Schilderwerk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Entjes Schilderwerk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Voor het goed inplannen van onze surfcamp verzamelen we gegevens van personen jonger dan 16 jaar, zoals leeftijd en naam.

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@entjesschilderwerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Entjes Schilderwerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Entjes Schilderwerk analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Entjes Schilderwerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

Entjes Schilderwerk gebruikt de volgende online systemen:

- Wordpress
- Google analytics
- Gmail
- Facebook

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Entjes Schilderwerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verwerkt. Entjes Schilderwerk controleert jaarlijks of alle door haar verzamelde gegevens nog noodzakelijk zijn voor de daaraan gekoppelde doelen en verwijdert deze gegevens nadien, als dat niet meer het geval is. Voor zover er wettelijke bewaartermijnen gelden, voldoet Entjes Schilderwerk hieraan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Entjes Schilderwerk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Entjes Schilderwerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website actief:

Statistieken

_ga
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Verval termijn: 2 jaar.

_gat
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. Verval termijn: 3 maanden.

_gid
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Verval termijn: 1 dag.

CookieConsent
Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein Verval termijn: 1 jaar.

Marketing

_fbp
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. Verval termijn: 3 maanden.

fr
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. Verval termijn: 3 maanden.

ads/ga-audiences
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. Verval termijn: Browser sessie.

rc::c
Gebruikt in context met video-advertenties. De cookie beperkt het aantal keren dat een bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt. De cookie wordt ook gebruikt om de relevantie van de video-advertentie voor de specifieke bezoeker te waarborgen. Verval termijn: Browsersessie.

tr
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. Verval termijn: Browsersessie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Entjes Schilderwerk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@entjesschilderwerk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Dit kun je veilig doen met de kopieID App van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Downloaden uit AppstoreOpent een nieuw tabblad
Downloaden uit PlaystoreOpent een nieuw tabblad
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Entjes Schilderwerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@entjesschilderwerk.nl

- Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
- Alle medewerkers van Entjes Schilderwerk die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.


Indien je van mening bent dat we, ondanks de maatregelen die Entjes Schilderwerk toepast, niet volgens de wet handelen. Stellen we het op prijs als je ons daarvan op de hoogte stelt zodat we spoedig mogelijk contact op kunnen nemen, om de klacht te bespreken en de bezwaren zoveel als mogelijk weg te nemen. Je hebt ook de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons